Hayat branşı teknik personel

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’ tan:
HAYAT GRUBU SİGORTALARI TEKNİK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınava, sicile, listeye, eğitim programlarına ve kimlik vermeye ilişkin işlemleri ve ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri, yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatları ile gerçek ve tüzel kişi sigorta acenteleri tarafından sunulan hayat grubu sigortaları ürünlerinin pazarlanması ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunan gerçek kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acente: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,
b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
c) Hayat grubu sigortaları: Hayat sigortası, evlilik/doğum sigortası, sermaye itfa sigortası ve yatırım fonlu sigortaları,
ç) Hayat grubu sigortaları teknik personeli: Şirket veya acentelerde hayat grubu sigortaları işlemlerine yönelik faaliyetlerde bulunan gerçek kişileri,
d) HAYMER: Sigorta Bilgi Merkezine bağlı bir alt bilgi merkezi olan Hayat Sigortaları Bilgi Merkezini,
e) Kanun: 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
f) Kimlik: Acentede çalışan hayat grubu sigortaları teknik personeli için Acente tarafından, şirket bünyesinde çalışan hayat grubu sigortaları teknik personeli için çalıştığı şirket tarafından düzenlenerek verilen ve HAYMER nezdinde tutulan sicile kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi,
g) Liste: HAYMER nezdinde tutulan ve faal olarak çalışan hayat grubu sigortaları teknik personeline ilişkin kayıtları gösteren listeyi,
ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
h) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini,
ı) Sınav: Hayat grubu sigortaları teknik personeli olarak çalışmak isteyen kişilerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan sınavı,
i) Sicil: Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi nezdinde hayat grubu sigortaları teknik personeli için tutulan sicili,
j) Şirket: Hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hayat Grubu Sigortaları Teknik Personelinde Aranan Nitelikler ve Sınava İlişkin Esaslar

Hayat grubu sigortaları teknik personelinde aranan nitelikler
MADDE 5- (1) Hayat grubu sigortaları teknik personelinde aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
ç) Sınavda başarı göstermiş olmak.

Sınav
MADDE 6- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla SEGEM tarafından yapılacak sınava girerler. Sınav Türkçe olarak çoktan seçmeli yapılır. Sınavlarla ilgili tüm bilgi ve belgeler yazılı ve elektronik ortamda SEGEM nezdinde muhafaza edilir.

(2) Sınava giriş, değerlendirme, sınav sonuçlarına itiraz, sınav ücreti, sınav konu başlıklarının kapsamı ve sınava ilişkin diğer hususlar SEGEM tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir ve SEGEM tarafından her bir sınavdan en az iki ay önce Türkiye genelinde basım ve dağıtımı yapılan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinde ilan edilir. Ayrıca, söz konusu esaslar SEGEM internet sayfalarında duyurulur.

(3) Müsteşarlık, gerek görülen hâllerde sınavın yapılması ve bu Yönetmelikle SEGEM’e verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversite kaynaklarından da yararlanabilir.

(4) SEGEM, sınavların uygulanmasına ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden teknik destek, danışmanlık ve benzeri hizmetleri alabilir.

Sınav konuları
MADDE 7- (1) Sınav konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
a) Sosyal Güvenlik Sistemi,
b) Finans ve Yatırım Araçları,
c) İlgili Vergi Mevzuatı,
ç) Hayat Sigortaları Uygulamaları ve Yasal Çerçevesi,
d) Genel Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgisi,
e) Temel İnsan İlişkileri Bilgisi ve Pazarlama.

(2) Müsteşarlık, hayat grubu sigortaları teknik personeli olarak çalışmak isteyen bireysel emeklilik aracılarını, başarılı oldukları ortak sınav konularından muaf tutabilir.
(3) SEGEM yukarıda belirtilen sınav konu başlıklarının kapsamını Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Liste, Sicil,  Kimlik, Eğitim Programları ve Çalışma Esaslarına İlişkin Esaslar

Listeye ve Sicile Kayıt
MADDE 8 – (1) Liste ve sicil kayıtları HAYMER tarafından tutulur.

(2) SEGEM 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığını tespit ettiği kişileri, sicile kaydedilmek üzere elektronik ortamda HAYMER’e bildirir. Sicile kaydedilen hayat grubu sigortaları teknik personeline, HAYMER tarafından sicil numarası verilir.

(3) Şirket veya acenteler istihdam ettiği veya hizmet aldığı hayat grubu sigortaları teknik personellerine ilişkin bilgileri ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri on iş günü içinde, listeye kaydedilmek üzere HAYMER’e bildirir. Bildirimler elektronik ortamda yapılabilir.

Kimlik
MADDE 9- (1) Acentede çalışan hayat grubu sigortaları teknik personeline acente, şirkette çalışan hayat grubu sigortaları teknik personeline çalıştığı şirket tarafından kimlik verilir.

(2) Kimliklerin şekli ve içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(3) Hayat grubu sigortaları teknik personelinin faaliyetinin durdurulması durumunda kimlikleri acente veya şirket tarafından geri alınır.

Eğitim programı
MADDE 10 – (1) Hayat grubu sigortaları teknik personelleri, tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenerek üç ay önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılmak zorundadır.

(2) Eğitimin süresi, kapsamı, ücreti ve eğitime ilişkin diğer hususlar SEGEM tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

(3) Eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır. Ancak, Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.

Çalışma esasları
MADDE 11 – (1) Şirket, acente, banka ve özel kanunlarıyla sigortacılık yapma yetkisi tanınan kurumlarda, hayat grubu sigortaları ürünlerinin pazarlanması ve satışına yönelik faaliyetler yalnızca hayat grubu sigortaları teknik personeli tarafından yapılabilir.

(2) Sigorta poliçelerine ilişkin işlemleri yapan hayat grubu sigortaları teknik personelinin adı, soyadı ve sicil numarasının poliçe üzerinde açık olarak yer alması zorunludur.

(3) Müsteşarlıkça yapılan inceleme veya denetim sonucunda, hayat grubu sigortaları teknik personelinin;

a) faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerle sigorta sözleşmesine taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürdüklerinin,
b) mevzuata, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sektöre olan güveni sarsıcı ve sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranış sergilediklerinin

tespiti halinde faaliyetleri geçici olarak iki aydan altı aya kadar Müsteşarlıkça durdurulabilir.

(4) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen eğitimi süresi içinde almamış olan hayat grubu sigortaları teknik personelinin faaliyeti bu eğitimi tamamlayıncaya kadar durdurulur.

(5) Müsteşarlık, faaliyetleri geçici olarak durdurulan teknik personelin durumunu, listeye kaydedilmek üzere HAYMER’e; ayrıca faaliyetlerinin durdurulmasını teminen çalıştığı şirket veya acenteye bildirilir.

(6) Hayat grubu sigortaları teknik personelinin, 3 üncü fıkrada sayılan hususlarda faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde sicil kayıtları silinir. Bu şekilde sicil kaydı silinen hayat grubu sigortaları teknik personeli yeniden sicil kaydı için başvuruda bulunamaz.

(7) Hayat grubu sigortaları teknik personelinin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere vereceği zararlardan bağlı bulunduğu acente veya şirket sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce şirket, acente, banka ve özel kanunlarıyla sigortacılık yapma yetkisi tanınan kurumlar bünyesinde hayat  grubu sigortası ürünlerinin pazarlanması ve satışına yönelik faal olarak çalışmış olduğunu ispatlayanlarda 5 inci maddenin (c) bendinde belirtilen mezuniyet şartı aranmaz.

(2) Bu kişiler, 31/12/2011 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilirler. Ancak, bu kişilerin 31/12/2011 tarihinden sonra faaliyetlerine devam edebilmeleri için, bu tarihe kadar 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sınavda başarı göstermiş olmak şartını yerine getirmeleri gerekir. Söz konusu şartı sağlayan kişiler sicile kaydedilir.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.