Saik Sigorta Acenteleri sorun ve çözüm önerilerini sundu

 Saik Sigorta Acenteleri sorun ve çözüm önerilerini sundu

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASINDA

TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ ( SAİK )

SİGORTA ACENTELERİN ÖNCELİKLİ SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNDUTOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın yedincisi TOBB Genel Merkezi’nde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların müsteşar ve müsteşar yardımcıları katıldı. 

SAİK Tarafından Yazılı olarak bildirilen öncelikli 5 sorun ve çözüm önerisi şunlardır.

Sorun 1

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri- ne rağmen tüketicinin seçme hakkının sınırlandırılması,

Açıklama

Kredi sağlamada oluşan hakim durum nedeniyle, kredi sağlayıcısı sigorta şartına bağlı olarak krediyi açmama, faiz oranını yükseltme ya da sigortanın kendisi tarafından yapılması halinde daha düşük faiz oranı belirleme gibi zorlayıcı tedbirler uygulamaktadır. Bazı durumlarda faiz oranın- daki %0,5 puanlık değişimin dahi krediye konu olan sigorta işleminin priminden daha fazla yük getirdiği görülmektedir. Sigortalının sonraki dönemde daha uygun şartlarla sigorta teminatı bul- ması halinde, poliçede yer alan Dain-i Mürtehin veya lehtar şerhleri nedeniyle mevcut poliçe iptal edilememektedir.

Çözüm Önerisi

Sigortalının en az mevcut poliçede belirtilen teminatları içeren bir başka poliçe ibraz etmesi duru- munda, eski poliçenin gün esasından iptal edilerek, kalan prim tutarının sigortalıya iade edilmesini teminen ilgili mevzuatta düzenleme yapılmalıdır.

İlgili Kurumlar

Hazine Müsteşarlığı

Sorun 2

Sigorta acentelerinin, kamu destekli finansman imkanlarından yoksun bırakılması

Açıklama

50.000’den fazla istihdam üreten ve sektörde kayıt dışılığı engellemeye çalışan sigorta acenteleri finansman desteklerinden yeterince faydalanamamaktadır. Bu hususta yapılan tüm girişimler de sonuçsuz kalmıştır.

Çözüm Önerisi

Sigorta acentelerinin de KOSGEB ve benzeri finansman desteklerinden yararlanması sağlanmalıdır.

İlgili Kurumlar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB

Sorun 3

Bazı sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sigorta poliçelerinin yenilenmemesi

Açıklama

Plastik, çırçır, mobilya, boya, tekstil, kimya, kozmetik gibi pek çok sektörde fabrikaların yangın sigortaları, ilgili sigorta şirketi tarafından yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle yenilenmemekte ve bu risklere teminat bulunamamaktadır. Yıllarca sigortaları yapılmış yatırımların, hiçbir koşul değişmediği halde, yeni şartlar öne sürülerek teminatsız bırakılmaları kabul edilemez bir durumdur ve bu durum sigortalıların sektöre olan güvenini olumsuz yönde etkilemektedir.

Çözüm Önerisi

Sigortaların yenilenmesi sırasında, kısa süre içinde yerine getirilmesi mümkün olmayan şart ve isteklerin öne sürülmesi engellenmeli, poliçe vadesinin bitmesinden en az 6 ay öncesinde bu şart- lar sigortalıya tebliğ edilmeli ya da poliçe bir önceki yılın şartlarıyla yenilendikten sonra sigorta- lının istenilen şartları sağlayabilmesini teminen en az 6 ay süre verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

İlgili Kurumlar

Hazine Müsteşarlığı

Sorun 4

Sigorta acenteleri arasında yapılan iş paylaşımı neticesinde oluşan komisyon gelirinin vergilendirilmesi

Açıklama

Sigorta acenteleri, tali acentelik tesis ederek faaliyet gösterebilmekteyken, 2010 yılında yapılan düzenleme ile tali acentelik müessesesi kaldırılmış, 2013 yılında yapılan düzenleme ile de sigor- ta acentelerinin kendi aralarında iş paylaşımı yapmaları mümkün hale getirilmiştir. İş paylaşımı halinde, acenteler sigorta şirketinden aldıkları komisyonu paylaşmakta ve bunun karşılığında tali acentelik müessesesinde olduğu gibi komisyon gider belgesi düzenlemektedir. Bununla birlikte, bazı vergi daireleri iş paylaşımı halinde fatura düzenlenmesi gerektiği şeklinde görüş iletmekte, bu durum sigorta acentelerini kayıt dışılığa teşvik etmektedir.

Çözüm Önerisi

Sigorta acentelerinin iş paylaşımı yapması halinde komisyon gider belgesi kullanılması hususunda düzenleme yapılmalıdır.

İlgili Kurumlar

Maliye Bakanlığı

Sorun 5

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sigorta acenteliği tesis edilmemesi

Açıklama

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sigorta şirketlerinin faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kap- samında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınması engellenmiştir. Diğer yandan, Sigorta şirketleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin söz- leşmelerini feshederken, yeni acentelik başvurularını da kabul etmemektedir. Bu durumda, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların zorunlu sigortalara erişimi engellenmektedir.

Çözüm Önerisi

Sigorta şirketlerine, faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapabilmelerini teminen tüm illerde acentelik tesis edilmesi zorunluluğu getirilmelidir.

İlgili Kurumlar

Hazine Müsteşarlığı