Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Yayımlandığı Resmi Gazete: 18.06.2008 – 26910

 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. 

A. TARİFE

 1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.
 
2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.
 

B. TALİMAT

 1. Sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.
 
2. Tahmini satış hasılatı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı miktarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından düşük olamaz.
 
Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı tespitinde dikkate alınmaz.
 
3. Sigorta şirketleri, satış hasılatına hangi oranda prim tahakkuk ettireceklerini ve işyerinin konumu ve mevcut güvenlik önlemlerine göre ne oranda prim artırımı veya indirimi uygulayacaklarını gösteren tarifelerini uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadırlar.
 
4. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.
 

C. YÜRÜRLÜK

 Bu Tarife ve Talimat 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.
 
EK
 
Tablo 1

1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
(Bu tablo, 08.01.2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
 

Maddi zararlarKaza başına 35.000 YTL
Tedavi giderleriKişi başına  175.000 YTL
Kaza başına 700.000 YTL
Daimi sakatlık ve ölümKişi başına  175.000 YTL
Kaza başına 700.000 YTL

 Tablo 2

1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
(Bu tablo, 08.01.2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
 

Maddi zararlarKaza başına 40.000 YTL
Tedavi giderleriKişi başına  200.000 YTL
Kaza başına 800.000 YTL
Daimi sakatlık ve ölümKişi başına  200.000 YTL
Kaza başına 800.000 YTL