Ana sayfa Mevzuat Maliye Muasebe Mevzuatı Muhasebe Standartları

maliyet_muasebe_mevzuati

Muhasebe Standartları

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

 

Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik" ile 1.1.2008 tarihinden itibaren sigorta sektöründe de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla bire bir uyumlu şekilde belirlenen Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyum esası kabul edilmiştir. Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

1.1.2008 tarihinden itibaren, şirket faaliyetlerinin bu Yönetmelik ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak, sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca çıkarılacak tebliğler ile belirlenecektir.

Bu çerçevede, şirketlerce kullanılacak TMS ve TFRS ile uyumlu dipnot formatları 18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (no 2008/1) ile belirlenmiştir.

Tamamen UFRS’ye uyumlu ve UFRS'lerin çevirisi olan "Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)" ve “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu yasalaştıktan sonra tüm şirketler TMSK tarafından yayınlanan standartları kullanacaklardır.      

TMSK ve Türkiye Muhasebe Standartları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Bugüne kadar TMSK tarafından yayınlanan tüm TFRS ve TMS'ler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Standartları TMSK web sitesinden okumak için tıklayınız.
  

TFRS 1

 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

TFRS 2

 Hisse Bazlı Ödemeler

TFRS 3

 İşletme Birleşmeleri

TFRS 4

 Sigorta Sözleşmeleri

TFRS 5

 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

TFRS 6

 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

TFRS 7

 Finansal Araçlar: Açıklamalar

TFRS 8

 Faaliyet Bölümleri

TMS 1

 Finansal Tabloların Sunuluşu

TMS 2

 Stoklar

TMS 7

 Nakit Akış Tabloları

TMS 8

 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

TMS 10

 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

TMS 11

 İnşaat Sözleşmeleri

TMS 12

 Gelir Vergileri

TMS 14

 Bölümlere Göre Raporlama 

TMS 16

 Maddi Duran Varlıklar

TMS 17

 Kiralama Sözleşmeleri

TMS 18

 Hasılat

TMS 19

 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

TMS 20

 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

TMS 21

 Kur Değişiminin Etkileri

TMS 23

 Borçlanma Maliyeti

TMS 24

 İlişkili Taraf Açıklamaları

TMS 26

 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

TMS 27

 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

TMS 28

 İştiraklerdeki Yatırımlar

TMS 29

 Yüksek EnflasyonluEkonomilerde Finansal Raporlama

TMS 30

 Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarıda Yapılacak Açıklamalar

TMS 31

 İş Ortaklıklarındaki Paylar

TMS 32

 Finansal Araçlar: Sunum

TMS 33

 Hisse Başına Kazanç

TMS 34

 Ara Dönem Finansal Raporlama

TMS 36

 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

TMS 37

 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

TMS 38

 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TMS 39

 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

TMS 40

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

TMS 41

 Tarımsal Faaliyetler

 
Sigorta sektörünün söz konusu standartlara geçiş sürecinde Birliğimizce önemli bir proje gerçekleştirilmiştir. Sigortacılık muhasebe sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS)  uymunu öngören bu projede sektörün sorunsuz bir şekilde UFRS'ye geçişi hedeflenmiştir. Söz konusu proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından günümüzde yürütülen çalışmalardan biri de sigorta sözleşmelerine ilişkin UFRS 4 nolu standardın güncellenmesi çalışmasıdır. Bu çerçevede, Mayıs 2007 tarihinde IASB tarafından bir Taslak metin hazırlanarak kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.                                                         
Söz konusu Taslak için tıklayınız.

Bu Taslağa ilişkin olarak, Birliğimizin de üyesi olduğu ve çalışmalarına aktif şekilde katıldığı Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) ile CFO Forum ortak bir görüş oluşturarak Aralık 2007 tarihinde IASB'ye iletmiştir. Söz konusu görüş metni için tıklayınız.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Muhasebe Standartları
 

Avrupa Birliği’nde, 23–24 Mart 2000 tarihinde yapılan, Lizbon Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Finansal Hizmetler Eylem Planının (Financial Services Action Plan - FSAP) 2005 yılına kadar uygulamaya geçirilmesi ve halka açık şirketlerin finansal raporlarının karşılaştırılabilir olması için gerekli adımların hızla atılması kararlaştırılmıştır. Avrupa Birliği’nde, en üst seviyede alınan bu kararlar doğrultusunda, iç pazarın daha etkin bir şekilde işlemesi için, şirketlerin mali tablolarını, daha fazla karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olmalarını teminen, ortak standartlar çerçevesinde hazırlaması öngörülmüştür. Böylece, iç pazarın tamamlanmasıyla, yatırımcıların ve finansal piyasalarda tesis edilen güvenin korunabilmesi amaçlanmıştır.


AB Direktiflerinde, borsaya kote olmuş şirketler için yer alan raporlama gereklilikleri, bu şirketlerin finansal raporlarının yeterince şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayamamıştır. Ayrıca AB’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması için, hedeflenen ortak standartların aynı zamanda uluslararası kabul görmesi ve küresel standartlar olması gereğinden hareketle, AB çapında ortak muhasebe standartları arayışı, AB standartlarının uluslararası düzeyde uygulanan standartlara doğru kaymasına neden olmuştur.

Bu çerçevede, 19 Temmuz 2002 tarihinde, sermaye piyasasının etkin ve verimli işlemesine yardımcı olmak üzere, uluslararası muhasebe standartlarının uygulanmasına ilişkin 1606/2002 sayılı Tüzük kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren, hisse senetleri borsada işlem gören tüm işletmelerin hazırlayacakları konsolide finansal tabloların, en geç 1.1.2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nca yayınlanan uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu olması benimsenmiştir. Böylece, iç pazarda sermayenin serbest dolaşımı ilkesi daha güçlü bir şekilde uygulamaya konmuş ve Birlik içinde faaliyette bulunan şirketlerin aynı şartlarda rekabet edebilmesi hedeflenmiştir.


Hangi standartların AB müktesebatına aktarıldığı ve AB'de hangi şirketlerin bu standartları uygulamakla yükümlü olduğu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...


tsrsb   acentelermeclisi   dask   sigortacili   sigortaci_gazetesi   sigorta_gov  tramer   tsev   tusaf  guvencehesabi     
   sigorta hasar takip merkezi hayat sigortası bilgi merkezisağlık sigortası bilgi merkezisigorta bilgi merkezisigorta tahkim komisyonu    sigorta-gundemi    sigorta-haber      

windows live messenger
limewire indir